Menu Zamknij

 

Regulamin
świadczenia usług w Poradni Dietetycznej NutriRoom – Dietetyka kliniczna


§ 1

Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o:

Dietetyku lub NutriRoom – oznacza to Annę Ciulkin, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: NutriRoom – Dietetyka kliniczna Anna Ciulkin z siedzibą w Warszawie, ul. Wiatraczna 25 lok. 33, NIP: 9522043562, REGON: 369890002;

konsultacji oznacza to zasięganie opinii u Dietetyka lub udzielanie przez Dietetyka rad i wyjaśnień;

materiałach – oznacza to materiały lub dokumenty przygotowane przez dietetyka, tj. jadłospisy, diety, plany żywieniowe, pisemne porady dietetyczne;

Pacjencie lub Usługobiorcy – oznacza to każdą osobę, która zamawia usługę oferowaną przez NutriRoom oraz korzysta z Konsultacji i Materiałów;

regulaminie – oznacza to niniejszy Regulamin świadczenia usług w Poradni Dietetycznej NutriRoom – Dietetyka kliniczna;

wywiadzie – oznacza to wywiad żywieniowo-zdrowotny dotyczący trybu życia i aktywności fizycznej, występowania chorób i niedomagań, dotychczasowych nawyków żywieniowych, potrzeb, oczekiwań, upodobań i innych kwestii, które w znacznym stopniu mogą wpływać na codzienny model żywienia Pacjenta.

§ 2
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, których przedmiot określony został w § 3, świadczonych przez NutriRoom na rzecz Pacjentów.

Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Dietetyka jest zapoznanie się z treścią regulaminu i akceptacja pełnej jego treści.

Wywiad jest niezbędny do prawidłowej konsultacji oraz przygotowania materiałów, jednak pytania mają charakter dobrowolny i nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na każde z nich.

Konsultacje dokonywane przez NutriRoom mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.

NutriRoom zobowiązuje się do dochowania tajemnicy służbowej w zakresie wszelkich informacji nabytych w związku ze świadczeniem usług, pozyskanych od Usługobiorcy na wizytach i w formularzach.

Dietetyk i Pacjent komunikują się ze sobą w uzgodniony sposób, w szczególności za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub strony internetowej www.nutriroom.pl.

§ 3
Przedmiot działania Dietetyka

Dietetyk udziela konsultacji w zakresie zdrowego żywienia, dietetyki klinicznej oraz edukacji zdrowotnej, prowadzi terapie indywidualne, dla par i grupowe oraz bada skład ciała metodą bioimpedancji elektrycznej.

Materiały wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania, wysyłane są na adres poczty elektronicznej wskazany przez Pacjenta, bądź też są odbierane przez Pacjenta osobiście od NutriRoom.

Dietetyk świadczy usługi w zakresie doradztwa żywieniowego i układania jadłospisów dietetycznych, konsultacji i innych świadczeń udzielanych bezpośrednio w gabinecie w Warszawie przy ul. Ostrobramska 130 lok. 5, za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie.

Usługi, o których mowa w ust. 1-3 wykonywane są odpłatnie, a szczegółowy przebieg oraz cennik aktualnie oferowanych usług w NutriRoom przedstawiony jest na stronie internetowej www.nutriroom.pl.

§ 4
Prawa i obowiązki Pacjenta

Pacjent osobiście udziela Dietetykowi wszelkich niezbędnych informacji celem przeprowadzenia wywiadu.

Pacjent w trakcie korzystania z usług Dietetyka zobowiązany jest podawać Dietetykowi wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo informować Dietetyka o ich zmianach.

Pacjent nie będzie samodzielnie dokonywać żadnych modyfikacji w przygotowanych przez Dietetyka materiałach.

Pacjent ma obowiązek konsultowania z Dietetykiem chęci wprowadzenia zmian do zaleceń Dietetyka i ułożonych przez Dietetyka materiałów.

W przypadku udzielenia przez Pacjenta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia, a także w razie nie poinformowania o zmianie stanu zdrowia, Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Pacjenta ułożonej diety.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia, Pacjent przed rozpoczęciem diety winien skonsultować możliwość jej stosowania z lekarzem.

Pacjent wyraża zgodę na terapię dietetyczną i zobowiązuje się do pełnego korzystania z konsultacji i materiałów przygotowanych przez Dietetyka.

Podczas pierwszej wizyty, Pacjent dokonuje pełnej wpłaty za zamówioną usługę.

Na każdą wizytę pacjent zapisuje się co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Pacjent jest zobowiązany do powiadomienia NutriRoom o rezygnacji z umówionej wizyty z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin drogą telefoniczną, SMS lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych dostępnych kanałów komunikacji.

Pacjent, który nie zgłosił się na wizytę bez uprzedniego powiadomienia NutriRoom, traci wizytę już opłaconą lub zobowiązany jest do pokrycia regularnej ceny wizyty.

Zgodnie z art. 16-18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Usługobiorca wyraża zgodę na korzystanie z usług NutriRoom oraz oświadcza, że udzielił wyczerpujących i prawdziwych informacji co do swego stanu zdrowia i przyjmowanych leków, a także zobowiązuje się powiadomić Dietetyka o wszelkich zmianach stanu zdrowia i, że wszelkie informacje wiadomości są danymi poufnymi.

§ 5
Harmonogram wizyt odbywanych w ramach pakietów i zasady przekładania wizyt

1. Wielomiesięczne pakiety opieki dietetycznej w NutriRoom – Dietetyka kliniczna są płatne z góry. Uiszczona opłata za pakiet opieki dietetycznej nie podlega zwrotowi.

2. Pakiet 3-miesięczny współpracy obejmuje 7 usług (pierwsza konsultacja, 14-dniowy jadłospis, 6 wizyt kontrolnych, 2 diety 7-dniowe),

3. Pakiet 6-miesięczny współpracy obejmuje 13 usług (pierwsza konsultacja wstępna, 14-dniowy jadłospis, 12 wizyt kontrolnych, 3 diety 7-dniowych),

4. Pakiet 9-miesięczny współpracy obejmuje 20 usług (pierwsza konsultacja wstępna, 14-dniowy jadłospis, 18 wizyt kontrolnych, 5 diety 7-dniowych). 

5. Ważność pakietów wynosi:

12 tygodni w przypadku pakietu 3-miesięcznego,

24 tygodnie w przypadku pakietu 6-miesięcznego.

36 tygodnie w przypadku pakietu 9-miesięcznego.

6. Przy wybraniu i opłaceniu danego pakietu wizyt Pacjent jest zobowiązany do odbycia:

sześciu wizyt kontrolnych w przeciągu 13 tygodni od daty pierwszej konsultacji w przypadku pakietu 3-miesięcznego

dwunastu wizyt kontrolnych w przeciągu 25 tygodni od daty pierwszej konsultacji w przypadku pakietu 6-miesięcznego

osiemnastu wizyt kontrolnych w przeciągu 38 tygodni od daty pierwszej konsultacji w przypadku pakietu 9-miesięcznego

Po tym okresie niewykorzystane konsultacje i wizyty przepadają i nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

 

7. Termin kolejnej wizyty kontrolnej ustalany jest na wizycie w gabinecie dietetyka. W celu zmiany terminu wcześniej umówionej wizyty Pacjent zobowiązany jest przełożyć ją z 48-godzinnym wyprzedzeniem (2 dni). W przeciwnym wypadku wizyta przepada. Odwołanie umówionej konsultacji kontrolnej w czasie krótszymi niż 48 godzin przed umówionym terminem będzie traktowane jako zrealizowana usługa.

§ 6
Prawa i obowiązki Dietetyka

Dietetyk wykona usługę z należytą starannością̨ oraz wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy w zakresie dietetyki.

Dietetyk, przed rozpoczęciem usługi, wyjaśnia Pacjentowi jej przebieg.

NutriRoom przyjmuje zapisy zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

W szczególnych sytuacjach NutriRoom zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia współpracy, kiedy taka współpraca byłaby sprzeczna z prawem, oczekiwania pacjenta są niemożliwe do zrealizowania lub zagrażają jego zdrowiu, gdy pacjent odmawia wykonania zleconych badań, a według Dietetyka są one niezbędne do dalszego świadczenia usługi, zachowanie Pacjenta świadczy, iż jest on pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym, zachowanie Pacjenta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste NutriRoom i jego pracowników, albo gdy zachodzi przypuszczenie, że Pacjent jest nieletni, nie posiada zgody opiekuna prawnego na korzystanie z usługi lub jest niepoczytalny.

Po spełnieniu przez Pacjenta obowiązków, o których mowa w § 3, Dietetyk zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety w terminie ustalonym z pacjentem.

Materiały zamawiane przez Pacjenta, Dietetyk zobowiązany jest przekazać w ciągu 10 dni roboczych od dnia pierwszej konsultacji lub dnia zaksięgowania wpłaty.

W wyjątkowych sytuacjach wizyta może zostać odwołana z winy NutriRoom, o czym Pacjent zostanie poinformowany nie później niż 12 godzin przed planowanym terminem wizyty, drogą telefoniczną, SMS lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych dostępnych kanałów komunikacji.

W razie zaistnienia przypadku, o którym mowa w ust. 5, NutriRoom niezwłocznie ustali nowy, najbliższy termin wizyty.

Dietetyk udostępnia dokumentację medyczną Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej pisemnie przez Pacjenta, a także podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej na mocy odpowiednich przepisów prawa.
§ 7

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe, które NutriRoom pozyska w wyniku świadczenia usług, przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb wykonywania usługi, przez okres jej trwania, w trybie i na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE  („RODO”), a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z terminów przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych.

§ 8

Obowiązywanie i zmiana regulaminu

NutriRoom zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz cennika w każdym czasie.

W przypadku zmiany regulaminu lub cenników jego doręczenie pacjentowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.nutriroom.pl stosownych zmian.

Korzystanie z usług przez Pacjenta po wprowadzeniu zmian, jest równoznaczne z ich akceptacją.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

Zmiany do regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od chwili ich publikacji.

Po zapoznaniu się ze zmianami regulaminu, przed ich wejściem w życie, Pacjent ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o braku akceptacji zmian, co jest jednoznaczne z zakończeniem współpracy z Dietetykiem.

W kwestiach nieobjętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

§ 9

Postanowienia końcowe

Korzystanie z usług przez Pacjenta, jest równoznaczne z ich akceptacją.

Pacjentowi wiadome jest, że konsultacja oraz przygotowana dla niego materiały są opracowywane z dbałością o jego zdrowie, lecz z uwagi na złożoność problemu oraz organizmu ludzkiego nie zawsze skutki jej stosowania są możliwe do przewidzenia, a efekty końcowe nigdy nie są pewne.

Dietetyk nie bierze odpowiedzialności za brak oczekiwanych skutków lub za negatywne skutki stosowania diety.

Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne zmiany w stanie zdrowia Pacjenta, które powstaną z winy Pacjenta na skutek niestosowania się do ustalonej diety lub w wyniku zatajenia stanu zdrowia i innych okoliczności, nie zgłoszonych Dietetykowi.

Wszelkie materiały otrzymane od Dietetyka mogą być wykorzystywane przez Pacjenta wyłącznie do jego osobistego użytku, bez prawa do ich kopiowania, udostępniania osobom trzecim i rozpowszechniania bez zgody Dietetyka.

Przekazywanie materiałów osobom trzecim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dietetyka naraża Pacjenta na odpowiedzialność prawną za naruszanie praw autorskich.

Akceptując Regulamin, Pacjent oświadcza, iż:

nie będzie samodzielnie dokonywał modyfikacji indywidualnych planów żywieniowych, a chęć zmian będzie konsultował z Dietetykiem,

będzie stosował się do ułożonego jadłospisu i opracowanych zaleceń,

wypełniając niezbędne formularze podaje swoje prawdziwe dane, wszystkie informacje przekazane w trakcie wywiadu, są zgodne z prawdą oraz rzetelne, a także zgodne z jego preferencjami żywieniowymi,

przed przystąpieniem do stosowania otrzymanego, indywidualnego planu żywieniowego, skonsultował się z odpowiednim lekarzem, celem oceny stanu zdrowia oraz ustalenia braku przeciwwskazań do zaproponowanej diety i przeprowadzenia badania składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej,

będzie prowadził konsultacje z lekarzem w okresie stosowania diety,

nie zataja informacji o zdiagnozowanych u niego chorobach, na które cierpi lub może cierpieć, a także że poinformował o przyjmowanych przeze niego lekach doraźnych i stałych oraz suplementach.


  

 

Warszawa, dnia………………………..

 

Imię i nazwisko:                                                                                            Adres:

………………………………………………….                                                       ………………………………………………….

Kod pocztowy, miejscowość:                                                                 Numer telefonu:

………………………………………………….                                                       …………………………………………………

Adres e-mail:

…………………………………………………

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w Karcie Pacjenta, w celach związanych z korzystaniem usług dietetyka Anny Ciulkin w Poradni Dietetycznej NutriRoom – Dietetyka kliniczna, a to na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wyłącznie Administrator przetwarza dane osobowe wrażliwe pozyskane podczas procesu wizyt i niezbędne dla odpowiedniego wykonania usług.

Jednocześnie oświadczam, że zachowuję sobie prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, a także ich usunięcia , o ile są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Oświadczam także, że zostałem poinformana/-ny o prawie do wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Oświadczam, że podane dane w niniejszej deklaracji są kompletne i prawdziwe.

 


…………………………………………………..

Podpis Pacjenta

 

Warszawa, dnia………………………..

 

Imię i nazwisko:                                                                                            Adres:

………………………………………………….                                                       ………………………………………………….

Kod pocztowy, miejscowość:                                                                Numer telefonu:

………………………………………………….                                                       …………………………………………………

Adres e-mail:

…………………………………………………

 

OŚWIADCZENIE O PRAWDZIWOŚCI PRZEKAZYWANIA DANYCH DOTYCZĄCYCH PACJENTA

 

Niniejszym oświadczam, że:

Wszystkie informacje przekazane przeze mnie w trakcie wywiadu żywieniowo-lekarskiego, przeprowadzonego przez dietetyka Annę Ciulkin w Poradni Dietetycznej NutriRoom – Dietetyka kliniczna są zgodne z prawdą oraz rzetelne, a także zgodne z moimi preferencjami żywieniowymi,

Nie doszło do zatajenia przez mnie informacji o zdiagnozowanych mi chorobach, na które cierpię lub mogę cierpieć, a także że poinformowałam/-em o przyjmowanych przeze mnie lekach doraźnych i stałych oraz suplementach.

 

 

…………………………………………………..

Podpis Pacjent